PROGRAM ZDRAVOTNICTVÍ

Podpora digitalizace zdravotnictví (eHealth)

Musíme intenzivně podpořit digitalizaci ve zdravotnictví a distanční zdravotní péči. Lékař s pacientem by měli mít možnost komunikovat v rámci moderních a chytrých technologií. Jak jsme si již odzkoušeli, tak díky telemedicíně mnohé úkony (eRecept, eNeschopenka…) jdou s pacientem vyřešit na dálku. To vede ke snížení počtu návštěv v ordinacích lékaře a zvyšuje se tak dostupnost a kvalita poskytované zdravotní péče v ordinacích lékařů.

Je tedy velmi důležité podporovat bezpečný přenos informací, dálkové monitorování s účastí a souhlasem pacienta, dálkovou terapii (jeden z nejnáročnějších konceptů telemedicíny) a v neposlední řadě e-learning pro podporu vzdělávání zdravotníků a pracovníků ve státní správě.

Chci a budu podporovat vše, co by kontakt pacienta s lékařem a také kontakt a spolupráci mezi lékaři samotnými zlepšilo.

 

Podpora prevence a zdravé populace

Prevence nemoci začíná již v útlém věku. Školy by měly naučit naše děti pečovat o své zdraví podle moderních poznatků. Měly by rozumět vlivu životního stylu na svůj nynější a hlavně budoucí zdravotní stav. Dále by jim školy měly nabídnout vhodné prostředí pro pohyb a volnočasové aktivity.

Zdravá populace znamená hlavně vlastní snahu lidí být zdraví, udržovat zdravý životní styl a pečovat o zdraví své mysli. Podporuji koncept celostní medicíny, kdy se lékař nezajímá jen o choroby pacienta, ale o pacienta jako celek s tělem i duchem.

Podporuji osvětu lidí o zdravém životním stylu, zdravém jídlu a pití, zdravém a kvalitním spánku a zdravém duchu, podporuji aktivní pohyb.

Fotka od Bruno /GermanyPixabay

Podpora vysokého zapojení pacienta do procesu léčby

Každý musí mít snadný přístup k informacím o svém zdravotním stavu, rizicích spojených s jeho životním stylem a informacím o různých léčebných metodách včetně studií o jejich účinnosti.

Každý má mít přístup k seznamu zdravotních výkonů proplacených z jeho zdravotního pojištění.

Občan má mít právo na svobodnou volbu způsobu léčby, která bude hrazena částečně nebo plně zdravotní pojišťovnou (včetně domácí péče, alternativní péče atd.) nebo léčbu odmítnout, pokud tím neohrožuje ostatní občany či své okolí. Touto volbou však na sebe bere i odpovědnost za případné následky svého rozhodnutí. Nikdo nesmí zasáhnout do tělesné integrity člověka bez jeho souhlasu, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
Podporuji vysokou ochranu soukromí v nemocnicích a dalších zdravotnických centrech. Informace o zdravotním stavu pacienta jsou jedny z nejcitlivějších osobních údajů vůbec a měl by k nim mít přístup jen pacient a jeho ošetřující lékař.

 

Podpora kvalitního, dostupného a důstojného stáří

Každý občan si zaslouží kvalitní a důstojné stáří nejen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ale zvláště ve svém vlastním obydlí.

Podporuji denní a týdenní stacionáře, které umožňují lidem se závislostí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň osobám pečujícím dovolují možnost pracovat či se věnovat jiným aktivitám.

Podporuji zkvalitnění péče v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb.
Podporuji tedy tzv. odlehčovací služby jak terénní, ambulantní tak i pobytové.