Začít řešit sucho hned a nečekat až zaprší

Přestaňme mluvit a začněme jednat. Naší krajině hrozí ekologická katastrofa.

Nastal čas naslouchat odborníkům a urychleně přijmout krizová opatření. Pomůže jen důsledná ochrana půdy pro schopnost krajiny absorbovat srážky.

Nastartujme mnohem masivnější podporu projektů na retenci vody a ozeleňování měst. Využijme všechny dostupné metody a zastavme zoufalou destrukci našich lesů.

Životní prostředí sdílíme všichni

Na příznivém životním prostředí závisí i naše svoboda. Smog omezuje naši svobodu vycházet, znečištění půdy naši svobodu pít ze studny. Můj cíl je zlepšení stavu životního prostředí a větší zapojení občanů do rozhodování politik životního prostředí.

Způsob ochrany životního prostředí je zásadní

Podstatný je také způsob, jak ochrany životního prostředí dosáhnout. Má představa je omezení přímých ekologických dotací, byrokratických mechanismů a umělé zavádění tržních principů do ochrany životního prostředí (obchod s emisními povolenkami).

Za lepší cestu považuji cílenou spotřební daň z činností, spojených s negativními důsledky na životní prostředí a daňové zvýhodnění šetrnějších technologií (recyklovatelné obalové materiály, bezemisní technologie, apod.)

Třídit odpad a podpořit efektivní recyklaci

Recyklace odpadu by měla být standardem i pro veřejné instituce. Vzniku odpadů je potřeba předcházet (např. již v procesu designu výrobků). V odpadovém hospodářství je třeba lepší využití druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty, kovy) a energetické využití bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie. Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách. Jinak se v odpadcích za chvíli utopíme.

 

Energetika postavená na inovacích a rozmanitosti

V energetice musíme počítat se všemi pozitivními i negativními dopady výroby jednotlivých druhů energie, včetně dopadu na ovzduší a ostatní složky životního prostředí. Prioritou v oblasti energetiky je výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu a zvýší efektivitu. Budu se rozhodovat racionálně, ať už si na mě energetická lobby bude tlačit jakkoliv.