PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělání je vlastní poznání

Usiluji o co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost, podporuje svobodné myšlení a vychovává k demokracii. Pro naši společnost je výhodné, aby každý člověk získal vzdělání, které mu umožní naplno rozvinout vlastní potenciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Proto je právo na vzdělání základním občanským právem.

 

Rovné podmínky a odstranění bariér

Chci odstranit bariéry, které brání v přístupu ke vzdělání, a umožnit studentům ze všech sociálních vrstev, aby získali vzdělání bez zadlužení. Nechci, aby naše společnost přišla o potenciální světové vynálezce, vědce a odborníky všeho druhu, jen proto, že si nemohli dovolit vzdělání.

 

Podpora kritického myšlení žáků

Žáci i studenti by se měli především naučit s informacemi logicky pracovat, ověřovat je a samostatně je tvořit. Důležité je, aby se dokázali na věci dívat z různých úhlů pohledu a být zvídaví, a tím získávat kvalitní informace z ověřených zdrojů.

Fotka od PicjumboPixabay

Žáci se měli aktivně podílet na správě školy

Budu usilovat o posílení rolí žáků, i těch nezletilých, ve školských radách a studentů v akademických senátech. Studenti i žáci by měli být vždy informováni o záležitostech školy a měli by se více podílet na rozhodování škol.

 

Funkční distanční vzdělávání

Proběhlá pandemie nám ukázala slabiny našeho vzdělávacího systému a tím je distanční výuka. Musíme ihned pomoci školám s metodikou vzdálené výuky a e-learningu. Nelze přenechat takový těžký úkol na školách, které na to nemají kapacitu. Pokud na tom nezpracujeme, riskujeme obrovské rozdíly v kvalitě výuky žáků, které se stanou obětí naší laxnosti. Chci, aby žáci měli na distanční výuku potřebnou techniku a výuka měla dostatečnou kvalitu.

 

Distanční výuka nestačí

Vzdálená výuka musí být doplněna docházkou do vzdělávacího zařízení dle výukového plánu a při dodržení hygienických opatření. Obnovme systém dopolední a odpolední výuky a umožněme žákům docházku do školy alespoň v rozsahu ½ docházky před epidemií.

 

Studium je cestou k praxi

Podporuji studentské výměny, propojení praxe a studia, zapojení praktiků do výuky a výuku formou diskuse, spolupráce, nikoliv biflování. Svobodný výběr školy a jejich následná prostupnost zajistí maximalizaci potenciálu každého studenta.